Formularz kontaktowy

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, mogą skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza.
Aby z niego skorzystać, nie jest wymagany żaden program pocztowy.

Imię:

E-mail:

Temat:

Treść

Jak do nas dojechać?

Informacje

Adres:
76-031 Mścice
ul. Koszalińska 85
Telefon:
94 316 50 44 (sekretariat)
503 176 340 (zootechnik)
503 176 330 (kierownik gospodarstw)
503 176 310 (dyrektor ds. produkcji i hodowli)
Fax:
94 316 52 38
E-mail:
ohz@poczta.onet.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. w Mścicach, reprezentowana przez Zarząd Spółki,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. 94 316 50 44 lub adresem email ohz@poczta.onet.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
  • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane – 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,

4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości, do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania,

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu,

9) Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych

  • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa,
  • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy.